fbpx

 ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

1. A Tájékoztató célja és hatálya

Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy rögzítse a www.forgonyanna.hu által alkalmazott adatvédelmi- és kezelési elveket, adatvédelmi- és kezelési politikáját, amelyet Forgony Anna, mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el.

A tájékoztató a Honlapon a Felhasználók által megadott személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza.

A tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) rendelkezéseit.

2. Fogalom meghatározások

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése

Adatkezelő: aki az Adatkezelés céljait és eszközeit–önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.
A jelen Tájékoztatóban hivatkozott Szolgáltatások esetében Adatkezelőnek minősül:
Adatkezelő: Forgony Anna
Székhelye: 2163 Vácrátót, Hunyadi utca 8.
E-mail cím: info@forgonyanna.hu
Telefonszám: +36705529411
Adószám: 67952203-1-33
A jelen Tájékoztatóban leírt Adatkezelések a GDPR által meghatározott adatkezelésnek minősülnek.

Személyes adat vagy adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ.

Honlap: az Adatkezelő által üzemeltetett www.forgonyanna.hu internetes oldal.

Szolgáltatás(ok): az Adatkezelő által üzemeltetett, valamint az Adatkezelő által biztosított szolgáltatások, amelyek elérhetők a Honlapon.

Tájékoztató: az Adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztatója.

3. A kezelt Személyes adatok köre

Ha a Felhasználó a Honlap felületét látogatja, az Adatkezelő rendszere automatikusan nem rögzít a Felhasználó személyéhez köthető adatokat, azonban a böngészéshez el kell fogadnia a jelen Tájékoztatót.

A Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan a Felhasználó gépén elhelyezett cookie-k használata segítségével automatikusan rögzítésre kerülhet a Felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, IP-címe, illetve egyes esetekben – a Felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző, az operációs rendszer típusa, nyelve, a Felhasználó eszközének paraméterei, a felhasználó által a weboldalon megadott beállítások, a meglátogatott oldalak, és az azokon eltöltött idő. Az Adatkezelő ezen adatokat nem kapcsolja össze és nem is tudja összekapcsolni személyes adatokkal.

Amennyiben Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételéhez megküldi Adatkezelő részére a nevét, telefonszámát, e-mail címét és lakcímét, úgy az Adatkezelő rögzíti a Felhasználó ezen adatokat, és azt a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és időtartamban kezeli. A szolgáltatás nyújtását követően haladéktalanul törli.

Az Adatkezelő által kezelt további adatok köre

Az Adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún.„cookie”-t) helyeznek el, célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a Szolgáltatás igénybevétele során generálódnak, és amelyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

4. Az Adatkezelés célja, jogalapja

Az Adatkezelő által folytatott adatkezelések célja:
a) online tartalomszolgáltatás;
b) egyedi, személyre szóló ajánlatok összeállítása;
c) ingyenes oktatóanyagok, aktuális tanfolyamokra vonatkozó tájékoztatók személyre szabása;
d) Felhasználói élmény növelése,
e) a Felhasználók jogainak védelme;
f) az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése.

Az Adatkezelésre a Felhasználók önkéntes, előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során általuk közölt Személyes adataik, illetve a róluk generált Személyes adatok felhasználásra kerüljenek. A Felhasználó a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.


A tartalomszolgáltatás keretében ill. ahhoz kapcsolódóan történő Adatkezelés jogalapja lehet a Felhasználóm önkéntes hozzájárulásán kívül az Adatkezelő lényeges jogos érdeke.

5. Az Adatkezelés elvei, módja, időtartama

Az Adatkezelő a Személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

A Szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat az Adatkezelő az érintett Felhasználó hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.

Az Adatkezelő a Személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban ill. a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli.

Adatkezelő a megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi, azok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

Az Adatkezelő az általa kezelt felhasználói Személyes adatokat harmadik félnek a ThetaHealing® tanfolyamra jelentkezés esetén adja át a Think anyaszervezet felé abból a célból, hogy a jelentkező felvételre kerüljön a nemzetközi konzulens adatbázisba.

Az Adatkezelő gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését.

Az Adatkezelő automatikusan nem rögzíti a Felhasználó azonosítására alkalmas személyes adatát (név, e-mail cím, stb.).

A Felhasználó által megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó a Szolgáltatásról ki nem iratkozik, vagy egyébként nem kéri a Személyes adatok törlését. Ez esetben a Személyes adat az Adatkezelő rendszeréből törlődik.

A Felhasználó által megadott Személyes adatok – akkor is, ha a Felhasználó a Szolgáltatásról nem iratkozik le – addig kezelhetőek az Adatkezelő által, amíg a Felhasználó kifejezetten írásban nem kéri azok Adatkezelésének megszüntetését.

A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Az Adatkezelő biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb Személyes adatokkal – a jogszabály által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha a Felhasználó Személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, vagy a Szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye – nyomozó hatóságokat illetve szakértőiket ide nem értve – nem lesz beazonosítható.

6. A Felhasználó jogai, érvényesítésük módja

A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e a Felhasználó személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt Személyes adatokhoz biztosítson hozzáférést.

A Felhasználó Személyes adatainak kezeléséről bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az info@forgonyanna.hu címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhet. A levélben küldött tájékoztatás kérést az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó egyértelműen beazonosítható.

7. Adatfeldolgozás

Az Adatkezelő a tevékenység ellátásához adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

8. Külső szolgáltatók

Az Adatkezelő tárhelyszolgáltatója:
Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.
Cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.
Telefon: +36 1 789-2-789
Adószám: 14571332-2-42

9. Jogorvoslat

Az Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatos probléma esetén a Felhasználó az Adatkezelőhöz fordulhat.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogsérelem esetén bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (www.naih.hu, székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603., telefon és fax: +36 (1) 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) is (Infotv. 52. § (1) bekezdés).

A Felhasználó az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő a személyes adatait a jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli

A tájékoztató elérhető az Adatkezelő honlapján (www.forgonyanna.hu) az Adatvédelem menüpont alatt.

en_USEnglish